logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 05.12.2021 18:46:39  hodin


Právě jste na:  Domů > Archiv výzev > Aktuální výzvy > Výzva č. 85A - Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura - Místní komunikace

Výzva č. 85A - Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura - Místní komunikace

Od: 7.duben 2015  (Změněno dne: 12.květen 2015)
Do: 27.květen 2015

Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace

 

Podrobnosti jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce (PPŽP).

 

Výzva č. 85A (včetně pokynů pro žadatele a příjemce) byla schválena per rollam Výborem Regionální Rady SČ dne 27. 3. 2015 (usnesením č. 03-PP05/2015/VRRSČ). Tato výzva (včetně PPŽP) je platná od 7. 4. 2015 do 27. 5. 2015.Specifika Výzvy č. 85A:

 

-       kontinuální výzva s platností od 7. 4. do 27. 5. 2015 – pořadí projektů je určeno dobou registrace projektu (předložení na ÚRR) u projektů, které dosáhnou min. bodové hranice, projekty jsou hodnoceny ihned po doručení

-       režim závěrečných výzev - alokované prostředky: 0,- Kč (kurz: 27,50 Kč/EUR), s žadateli budou uzavírány pouze Smlouvy o poskytnutí dotace bez garantované min. výše dotace (maximální dotace bude odpovídat výši schválené VRR), příjemce realizuje projekt z vlastních prostředků, žádost o platbu je proplacena dle disponibilních prostředků ROP SČ

-       žadatel: Obce nad 500 obyvatel ( k 1.1.2015) a Organizace zřizované nebo zakládané obcemi nad 500 obyvatel,

-       maximální míra dotace: 85 %  způsobilých výdajů

-       nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu

-       minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč, maximální přípustná výše celkových výdajů (způsobilé + nezpůsobilé výdaje) na jeden projekt je: 10 mil. Kč (Pozn. - tento limit bude pravděpodobně nahrazen limitem předpokládané hodnoty zakázky projektu v případě stavebních prací ve výši 10 mil. Kč bez DPH – návrh bude předložen Výboru regionální rady ke schválení)

-       režim modifikovaných plateb není možný (do ŽoP lze zahrnout pouze proplacené faktury)

-       žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci vyhlášené výzvy

-       bodově budou zvýhodněny projekty, kde přílohy: „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ a Doklady dle stavebního zákona“, budou dodány kompletně k registraci žádosti o dotaci (bez nutnosti dodatečného doložení), a projekty, u kterých v době registrace bude zahájeno, popř. již ukončeno výběrové řízení na hlavní předmět projektu

-       nebudou schvalovány náhradní projekty, pokud žadatel nepodepíše smlouvu bez garance minimální výše dotace, projekt bude vyřazen.

-       lze předložit pouze jednu žádost o platbu (závěrečnou) a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu, datum podání ŽoP nesmí být pozdější než 30. 11. 2015.

-       u projektů, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, je žadatel povinen předložit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení nejpozději před podpisem Smlouvy o dotaci,

-       smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení na hlavní předmět projektu musí být uzavřena nejpozději do 1. 8. 2015,

-       výše uvedené termíny bude možné prodloužit ve výjimečných případech a to s ohledem na reálný harmonogram projektu (s ohledem na pravidla způsobilosti výdajů a ukončování programového období 2007-2013 je obecně možné dokončit projekty v průběhu roku 2016, výdaje proplacené dodavatelům v roce 2016 jsou však nezpůsobilým výdajem)

 

Upozorňujeme žadatele, že Výzva č. 85A byla aktualizována metodickým pokynem č.98 a dále dodatkem

č. 2 k MP 9 - Úprava pravidel pro režim Závěrečných výzev . Metodický pokyn č. 98 byl schválen Výborem Regionální rady dne 23. 4. 2015 usnesením č.04-17/2015/VRRSČ s platností od 24. 4. 2015.

Dodatek č. 2 k Metodickému pokynu č. 93 byl schválen Výborem Regionální rady dne 23. 4. 2015 usnesením č. 05-17/2015/VRRSČ, s platností od 24. 4. 2015.


Kontaktní osoby:

Jakub Slováček, tel.: 222 749 746, e-mail: zc.cspor@kecavols  ,

Bc. Vladimír Petana, tel.: 222 749 740, e-mail: zc.cspor@anatep  ,

Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: zc.cspor@arecukZobrazit seznam schválených projektů


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Zápis ze 4. jednání VRR SČ dne 05.10.2021    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png