logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 18.07.2019 07:11:33  hodin


Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Oddělení > Finanční a právní oddělení

Finanční a právní oddělení zajišťuje:


V oblasti rozpočtu 

 • připravuje návrh rozpočtu Regionální rady, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje jeho čerpání,
 • sestavuje rozpočtový výhled jako nástroj pro střednědobé finanční plánování,
 • sestavuje návrh ročního rozpočtu Regionální rady,
 • organizuje a koordinuje práce spojené s přípravou návrhu rozpočtu Regionální rady,
 • sestavuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary úřadu podrobný rozpočet Regionální rady,
 • vede evidenci schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření, realizuje schválená rozpočtová opatření, průběžně aktualizuje schválený rozpočet Regionální rady,
 • zpracovává finanční analýzy,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly správcem rozpočtu v rozsahu podle zákona o finanční kontrole.

V oblasti financování ROP

 • spolupracuje na vytváření a navrhuje úpravy metodických postupů týkajících se finančního řízení,
 • provádí převody prostředků z rozpočtu Regionální rady na účet příjemce,
 • spolupracuje s příslušnými útvary úřadu při certifikaci výdajů,
 • vypracovává podklady pro potřeby monitoringu,
 • zajišťuje disponibilní finanční prostředky v rozpočtu Regionální rady,
 • spolupracuje s PCO.

V oblasti účetnictví  

 • vede účetnictví a zaznamenává údaje o všech akcích týkajících se správy prostředků ze SF, CF a státního rozpočtu do informačního systému,
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření Regionální rady,
 • zpracovává stanovené finanční a účetní výkazy Regionální rady,
 • vede evidenci účetních dokladů, z nichž vyplývá finanční plnění,
 • podle podkladů příslušných útvarů úřadu vystavuje a vede evidenci vydaných faktur,
 • zpracovává podklady pro analytickou a rozborovou činnost,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly hlavním účetním v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
 • zabezpečuje styk s bankou,
 • provádí finanční vypořádání a sestavuje návrh závěrečného účtu Regionální rady,
 • zabezpečuje evidenci pohledávek a zajišťuje podklady k jejich vymáhání.
 • spolupracuje s Provozním oddělením na inventarizaci majetku,
 • zpracovává dokladovou inventarizaci.

 

V oblasti technické asistence

 

 • zpracování projektového záměru na základě výzvy OP TP,
 • zpracování projektové žádosti o podporu z programu OP TP,
 • zajištění komunikace s ŘO OP TP,
 • příprava a realizace projektu OP TP v portálu pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů IS KP 14+,
 • zpracování žádostí o platbu a zpráv o realizaci k projektu OP TP,
 • aktualizace finančního plánu a rozpočtu projektu,
 • spolupráce na vypracování prostupů a úpravy v metodických postupech týkajících se činnosti oddělení, tj. upravujících TP,
 • účast na pracovních skupinách  k TP,
 • zajištění koordinace TP,
 • spolupráce na hodnocení a výběru dodavatelů pro projekty TP,
 • určení zdroje financování a způsobilosti výdajů,

·        zajišťuje ukládání a archivaci dokumentů v oblasti TP.

 

     V oblasti právní

 

 • zajišťuje komplexní právní podporu pro jednotlivé oddělení,
 • zajišťuje s věcně příslušným oddělením zabezpečení úkonů spojených se zadáváním zakázek úřadu,
 • zabezpečuje přípravu a uzavírání smluv,
 • zabezpečuje agendu registru smluv dle zákona, zajišťuje kontrolu správnosti postupu příjemců dotace při zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP,
 • zajišťuje posouzení slučitelnosti dokumentů ROP s právními předpisy EU a ČR,
 • spolupracuje s Provozním oddělením při zabezpečení výkonu personálních činností na úseku pracovněprávních vztahů pro zaměstnance, tj. zejména činnosti související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru a záležitosti s tím spojené,
 • spolupracuje s Provozním oddělením při zabezpečení agendy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • podílí se na zabezpečení právního vymáhání pohledávek v souladu s vnitřním předpisem,
 • navrhuje řediteli, příp. vedoucím oddělení, řešení právních problémů prostřednictvím spolupráce s externími specialisty,
 • zajišťuje aktualizaci Závazných postupů pro uplatňování finančních korekcí,
 • zajišťuje řešení nesrovnalostí a vede daňová řízení s příjemci podpory,
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení,
 • vede a aktualizuje profil zadavatele,
 • zajišťuje agendu žádostí o informace dle zákona,
 • zajišťuje vyřizování stížností.

 

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.

 

( Platnost: od 1.1.2018)transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 5    
Zápis ze 7.jednání VRR ze dne 20.6.2019    
Zápis ze 7.jednání VRR ze dne 20.6.2019    
Závěrečný účet RR SČ 2018    
Rozpočtové opatření č. 4    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a, v1.0 - původní    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png