logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 26.01.2022 16:10:03  hodin


Právě jste na:  Domů > Evaluace > 2008 - Uskutečněné evaluační projekty

Uskutečněné evaluační projekty v roce 2008

Evaluační aktivity v roce 2008 jsou prováděny na základě „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy na rok 2008“. Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013“, který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza příčin vyloučení Žádostí o poskytnutí dotace z procesu hodnocení"

V období od srpna do listopadu 2008 realizoval Řídící orgán ROP SČ evaluační projekt, jehož hlavním cílem bylo identifikovat nejčastější důvody vyloučení Žádostí o poskytnutí dotace z ROP SČ v procesu kontroly a hodnocení a stanovit příčiny těchto pochybení, vč. případných návrhů na jejich odstranění.  Evaluace se skládala ze tří dílčích analýz, a to:
Analýza 1 – statistické vyhodnocení výsledků kontroly a hodnocení projektů;
Analýza 2 – zjištění jednotlivých důvodů (vč. jejich četnosti) a příčin vyloučení Žádostí ve fázi kontroly, tzn. nesplnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí.
Analýza 3 – zjištění jednotlivých důvodů (vč. jejich četnosti) a příčin vyloučení Žádostí ve fázi hodnocení, tzn. nesplnění minimální bodové hranice.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


"Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy"

V období od června do července 2008 realizoval Řídící orgán ROP SČ prostřednictvím nezávislého evaluátora,  firmy RegioPartner, s.r.o. projekt, jehož hlavním cílem bylo posouzení nastavení indikátorové soustavy ROP SČ, a to jak vzhledem k efektivnímu monitorování naplňování cílů a řízení ROP SČ, tak vzhledem k její provázanosti na indikátorovou soustavu Národního strategického referenčního rámce.
Projekt byl rozdělen do dvou samostatných oblastí, a to na analýzu soustavy indikátorů pro věcný monitoring a soustavy indikátorů pro monitoring horizontálních témat. K dosažení hlavního cíle projektu bylo nezbytné pro každou oblast zvlášť naplnit následující dílčí cíle:

1) posouzení indikátorové soustavy jako celku:
  • adekvátnost výběru indikátorů vzhledem k cílům ROP SČ, jednotlivým prioritním osám a oblastem podpory
  • vzájemná provázanost indikátorů a kompatibilita soustavy
  • vazba na indikátory NSRR a požadavky Evropské komise (EK)
2) posouzení nastavených počátečných a cílových hodnot jednotlivých indikátorů:
  • hodnoty indikátorů
  • dostupnost dat
  • definice indikátorů
3) formulace doporučení na úpravu indikátorové soustavy.

Projekt byl ukončen Zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení, a jejíž zkrácenou verzi naleznete v přiloženém dokumentu. Kompletní Zpráva o realizaci projektu je k dispozici na Úřadu Regionální rady.

"Vyhodnocení zkušeností žadatelů s procesem podávání a administrace Žádostí o poskytnutí dotace v ROP SČ"


Úřad Regionální rady na základě výběrového řízení zadal společnosti Progrant, s.r.o. zpracování evaluačního projektu, jehož hlavním cílem bylo vyhodnotit zkušenosti žadatelů o poskytnutí dotace z ROP SČ s procesem přípravy a podávání Žádostí o poskytnutí dotace.

Zpracování projektu tvořily dvě analýzy. První analýza byla zaměřena na posouzení náročnosti přípravy Žádosti včetně náročnosti zpracování příloh a elektronické žádosti Benefit7.  V druhé řadě šlo o zhodnocení kvality poskytovaných informací pracovníky ÚRR a o posouzení komplexnosti a srozumitelnosti metodických dokumentů.
Z 272 obeslaných adres se vrátilo 104 dotazníků, které se však vztahovaly k 141 projektům, což z tohoto pohledu představuje návratnost 52 %.
Výsledky průzkumu jsou pro ÚRR v celku příznivé, jsme rádi, že naše úsilí jde správným směrem. Z pohledu žadatelů je na zpracování nejnáročnější „Doplňující informace k žádosti“ (DIŽ). Naopak zpracování žádosti v aplikaci Benefit7 nepovažují respondenti za příliš náročné. Těší nás, že podpora pracovníků ÚRR je žadateli považována za velmi profesionální a užitečnou. Žadatelé také vyjádřili spokojenost s vyhledáváním, včasnou dostupní a srozumitelností jednotlivých materiálů.
Výsledky dotazníkového šetření pro nás mají velký význam, stejně tak návrhy na zlepšení procesu hodnocení, které navrhla zpracovatelská společnost. Doporučeními se budeme zabývat a jejich začlenění do administrativních procesů usnadní práci žadatelům i hodnotitelům projektů.

Děkujeme všem žadatelům, kteří se dotazníkového šetření účastnili!

Zkrácenou závěrečnou zprávu obsahující hlavní zjištění, doporučení, výsledky a vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete v příloze. Kompletní Závěrečná zpráva o realizaci projektu je k dispozici na Úřadu Regionální rady.transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png