V této sekci jsou Vám k dispozici aktuální verze dokumentů týkající se Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.
Základní podmínky programu jsou zakotveny v programových dokumentech. Hlavním programovým dokumentem je Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy. Definuje priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013, finanční plán a základní strukturu řízení programu. Tento dokument je na celé programovací období schvalován Evropskou komisí. Jednotlivé části programu blíže specifikuje Prováděcí dokument ROP NUTS2 Střední Čechy. Obsahuje detailnější popis prioritních os, oblastí podpory a podporovaných aktivit, a příjemců. Definuje strukturu financování, způsobilé výdaje a řešení otázky veřejné podpory na úrovní jednotlivých oblastí podpory.

Podrobný výklad podmínek pro podávání a realizaci projektů podávají příručky. Vzhledem ke snaze o co nejkomplexnější výklad budou všechny základní podmínky jak pro žadatele, tak pro příjemce zveřejněny v jednom dokumentu, příručce pro žadatele a příjemce. Příručka bude obsahovat podmínky pro dané kolo výzvy (tzn. pro každou výzvu bude vydána platná příručka). Informace o práci s webovou žádosti bude podávat podrobnější návod pro zpracování webové žádosti.

Pro oblasti, které se budou jevit jako pro žadatele a příjemce problematické a u nichž bude vhodné blíže specifikovat či doporučit postupy, budou vytvořeny metodiky.