Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie
Jedná se o metodický dokument vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, který je hlavním podkladem pro nastavení podmínek pro příjemce finanční pomoci z  ROP NUTS2 STČ v oblasti veřejných zakázek. Prostřednictvím tohoto metodického dokumentu se již nyní potenciální žadatelé a příjemci mohou dopředu seznámit s rámcovými podmínkami pro zadávání veřejných zakázek financovaných, které budou uplatňovány i v ROP NUTS2 STČ.

Studie veřejné podpory v oblasti strukturálních fondů v letech 2007 – 2013.
Studie představuje pomůcku pro základní orientaci v problematice veřejné podpory jak pro řídící orgány OP tak pro žadatelé a potenciální příjemce.

Dokument zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s PBA Group a Euromanagers. Studie popisuje problematiku veřejné podpory, a to zejména s ohledem na financování projektů ze strukturálních fondů EU v rámci jednotlivých operačních programů (OP). Dále se zabývá zejména zakotvením institutu veřejné podpory v právu Evropského společenství, popisuje změny oproti předcházejícímu období a z nich vyplývající povinnosti pro členský stát, roli Evropské komise (EK), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a řídicích orgánů OP. Popsány jsou také mechanismy schvalování, jejich časové rozpětí, kontrola a dodržování pravidel veřejné podpory i případné sankce za poskytnutí nezákonné veřejné podpory. Studie obsahuje i příklady aplikace veřejné podpory na konkrétních modelech.

Pravidla způsobilých výdajů
Pravidla způsobilosti výdajů pro období 2007 – 2013, vypracovaná MMR ČR a schválená Vládou ČR, představují základní rámec pro sestavení podrobných pravidel způsobilých výdajů na úrovni. Tento dokument se stává tudíž také hlavním podkladem pro vypracování konkrétních pravidel způsobilých výdajů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013
Tato metodika je doporučujícím a vysvětlujícím výkladovým materiálem k dokumentu „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“.

Konkrétní pravidla způsobilých výdajů platná pro ROP Střední Čechy budou vždy obsažena v Pokynech pro žadatele a příjemce pro danou výzvu.


Soubory ke staženíZávazný postup pro uplatňování finančních korekcí a snížených odvodů platný od: 3.3.2016    
Doporučení pro pracovníky TDI    
Provádění modifikovaných (ex-post) plateb    
1) Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU    
Příloha č. 2 sazebník pro zakázky dle Podmínek    
3) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013    
Vademecum pro IPRM    
Metodický pokyn k IPRM    
Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007-2013    
Metodika způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS 2007 - 2013    
Studie veřejné podpory v oblasti strukturálních fondů 2007 - 2013    
Definice malých a středních podniků    
Informace o náhradních projektech    
Ministerstvo financí schválilo novou Metodiku finančních toků (MFTK), s platností od 1. 9. 2013    
Závazný postup pro uplatňování finančních korekcí a snížených odvodů (platný od 22.5.2014)    
Příloha č. 1 sazebník pro zakázky dle zákona 137_2006    
Příloha č. 2 sazebník pro zakázky dle Podmínek    
Příloha č. 3 - sazebník ostatní