Uskutečněné evaluační projekty v roce 2010

Evaluační aktivity v roce 2010 jsou prováděny na základě "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2010". Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ"
V období leden – únor resp. červenec - srpen 2010 realizoval Řídící orgán ROP SČ evaluační projekt, jehož hlavním cílem bylo k 31. 12. 2009 resp. k 30. 6. 2010 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Analýza byla zaměřena do následujících oblastí:

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  
Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


Soubory ke staženíAnalýza pokroku realizace ROP SČ k 31. 12. 2009 - Závěrečná zpráva    
Závěrečná zpráva pokroku realizace ROP SČ k 30. 6. 2010