Uskutečněné evaluační projekty v roce 2007

Evaluační aktivity v roce 2007 jsou prováděny na základě „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2007“. Tento evaluační plán vychází z „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013“, který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty

„Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“

V období od září do prosince 2007 realizoval Řídící orgán ROP SČ ve spolupráci s firmou Akses, spol. s r.o. projekt, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit připravenost regionu soudržnosti Střední Čechy efektivně realizovat ROP SČ a navrhnout doporučení pro posílení kapacit podílejících se na jeho realizaci. Projekt zahrnoval tři hlavní části:

Analýza 1 – „Informovanost veřejnosti“ – cílem bylo zmapovat povědomí a informovanost občanů a potenciálních žadatelů o fondech Evropské unie a možnostech využívání finančních prostředků z těchto fondů, konkrétně z ROP SČ.

Analýza 2 – „Schopnost potenciálních žadatelů připravit kvalitní projekt a úspěšně jej realizovat“ – cílem bylo vyhodnotit schopnost a připravenost potenciálních žadatelů o poskytnutí dotace vytvářet a realizovat projekty a jejich kapacity v oblasti lidských a finančních zdrojů pro tuto činnost.

Analýza 3 – „Fungování implementačních mechanizmů na straně implementačního orgánu vzhledem k absorpční kapacitě“ – cílem bylo zhodnotit připravenost Řídícího orgánu ROP SČ a nastavení systému implementace a jeho procesů pro administraci ROP SČ.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení, a jejíž zkrácenou verzi naleznete v přiloženém dokumentu. Kompletní Závěrečná zpráva je k dispozici na Úřadu Regionální rady.
 2007

Soubory ke staženíZávěrečná zpráva - Analýza absorpční kapacity