Uskutečněné evaluační projekty v roce 2009

Evaluační aktivity v roce 2009 jsou prováděny na základě „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2009“. Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ
V období od ledna do konce února resp. od srpna do konce září 2009 realizoval Řídící orgán ROP SČ evaluační projekt, jehož hlavním cílem bylo k 31. 12. 2008 resp. k 31. 7. 2009 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Analýza byla zaměřena do následujících oblastí:
•    vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků,
•    vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ,
•    identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa,
•    návrh případných doporučení.

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  
Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ


Tato analýza byla vypracována v souvislosti s připravovanou změnou Programového dokumentu k ROP SČ. Jejím cílem bylo navrhnout aktualizaci indikátorové soustavy především v souladu s reálným vývojem realizace ROP SČ. Návrh revize odráží tyto skutečnosti:
•    aktuální stav naplňování jednotlivých indikátorů,
•    aktuální čerpání prostředků v jednotlivých oblastech podpory,
•    navrhované úpravy ROP SČ,
•    doporučení z uskutečněných evaluací.

Mezi hlavní navrhované změny lze zahrnout:
•    doplnění indikátorů kontextu monitorujících stav v oblastech, které mohou být intervencemi ROP SČ nepřímo velmi významně ovlivněny,
•    doplnění indikátorů v oblasti podpory 1.1, které zachycují aktivity s velkou absorpční kapacitou;
•    vyřazení nebo snížení cílových hodnot indikátorů, u kterých je již nyní zřejmé, že stávajícím tempem implementace nemohou být naplněny,
•    zvýšení cílových hodnot indikátorů, u kterých je již nyní zřejmé, že stávajícím tempem implementace budou tyto hodnoty výrazně překročeny,
•    úprava názvů a kódů indikátorů dle platného Národního číselníku indikátorů.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


Analýza příčin nízkého zájmu žadatelů o výstavbu místních komunikací pro zlepšení napojení stávajících významných průmyslových areálů na regionální silniční síť


Tato analýza byla vypracována v souvislosti s připravovanou změnou Programového dokumentu k ROP SČ. Jejím cílem bylo stanovit příčiny nezájmu potenciálních žadatelů o aktivitu týkající se výstavby a rekonstrukcí místních komunikací napojených na průmyslové areály vč. návrhu doporučení.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


Soubory ke staženíAnalýza pokroku realizace ROP SČ k 31. 12. 2008 - Závěrečná zpráva    
Analýza pokroku realizace ROP SČ k 31. 7. 2009 - Závěrečná zpráva    
Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ - Závěrečná zpráva    
Analýza nezájmů žadatelů o místní komunikace - Závěrečná zpráva