Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ


Hlavním cílem projektu bylo zhodnocení implementace ROP SČ, naplnění stanovených cílů a identifikace reálných efektů případně dopadů (i předpokládaných) dosažených realizací stěžejních aktivit ROP SČ na region soudržnosti Střední Čechy. Projekt byl zpracován externím evaluátorem, a to dodavatelským konsorciem společností HOPE GROUP, s.r.o. a NAVIGA4, s.r.o.v období od července do prosince 2015.


Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích částí:


1)      Evaluace dosažených efektů ROP SČ

V této části byly vyhodnoceny míra naplnění stanovených cílů ROP SČ a reálný přínos realizace programu pro region. Na základě provedených analýz bylo zejména provedeno:


-            Vyhodnocení míry vyčerpání celkové alokace programu a jednotlivých prioritních os (oblastí podpory);

-            Vyhodnocení naplnění cílových hodnot jednotlivých indikátorů;

-            Vyhodnocení naplnění jednotlivých cílů programu (prioritních os);

-            Identifikace oblastí, kde finanční a věcný pokrok nedosáhl stanovených cílů, stanovení bariér

             a jejich   příčin;

-            Identifikace skutečně dosažených efektů a (budoucích) dopadů programu na region

             a to i nezamýšlených (pozitivní i negativní);

-            Stanovení čistého přírůstku (attribution) zjištěných efektů a dopadů, který lze přičíst

             realizaci programu;

-            Stanovení příspěvku (contribution) realizace programu na cílové skupiny;

-            Analýza implementace a naplnění cílů IPRM Kladna a Mladé Boleslavi;

-            Analýza účelnosti (effectiveness), účinnosti (efficiency), úspornosti (economy) programu;

-            Vyhodnocení příspěvku programu k naplňování cílů Lisabonské strategie a strategie „Evropa 2020“.

Analýzy byly provedeny od úrovně celého programu až na úroveň jednotlivých oblastí podpory. Vybrané výsledky byly vyjádřeny i ve vztahu k nižším územním celkům (obce s rozšířenou působností).
2)      Vyhodnocení přínosu ROP SČ k horizontálním tématům
Předmětem této části bylo posouzení, zda horizontální témata (HT) – rovné příležitosti a udržitelný rozvoj (životní prostředí) byla vzhledem k typu programu v dostatečné míře začleněna do strategie programu, a  zda implementace programu přispěla ke zlepšení HT v regionu. Na základě provedených analýz bylo zejména provedeno:

-            Posouzení dostatečnosti začlenění otázky HT do strategických dokumentů programu;

-            Posouzení reálného přínosu ROP SČ ke zlepšení HT;

-            Identifikace typických projektů, které významně přispívají k zlepšení HT.

 

3)      Stanovení metodiky výpočtu indikátoru "Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí"

Předmětem této části projektu bylo zpracování metodiky pro výpočet dosažené hodnoty tohoto indikátoru.  Na základě stanovené metodiky pak byla vypočítána výchozí a dosažená hodnota indikátoru.

 Soubory ke staženíEvaluace efektů dosažených implementací ROP SČ-Závěrečná zpráva