Uskutečněné evaluační projekty v roce 2013

Evaluační aktivity v roce 2013 jsou prováděny na základě "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2013". Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ"
Hlavním cílem této evaluace bylo k 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla realizována interně v lednu resp. červenci 2013 a byla zaměřena do následujících oblastí:

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  

Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Každá evaluace byla ukončena závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Obě zprávy naleznete níže.

 Soubory ke staženíAnalýza pokroku ROP SČ - k 31.12.2012 - Závěrečná zpráva    
Analýza pokroku ROP SČ k 30. 6. 2013 – Závěrečná zpráva