Přehled prioritních os a oblastí podpory pro uplynulé programovací období 2007-2013:

Prioritní osa č. 1: Doprava

Oblasti podpory:
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

Podpora v rámci oblasti podpory 1.1 byla zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění dopravní infrastruktury – silnic II. a III. třídy a místních komunikací.

V rámci oblasti podpory 1.2 byly podpořeny projekty zaměřené na vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro zákazníky veřejné dopravy a dále projekty zaměřené na posílení ekologických forem dopravy včetně dopravy cyklistické.

Prioritní osa č. 2: Cestovní ruch

Oblasti podpory:
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

V rámci oblasti podpory 2.1 byla podpora zaměřena primárně na budování, rozšíření nebo modernizaci ubytovacích zařízení malých a středních podnikatelů a rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení.

V rámci oblasti podpory 2.2 byly podpořeny projekty zaměřené na zlepšení podmínek zejména v oblasti sportovně-rekreačního turismu, kulturně-poznávacího turismu a vodácké turistiky. Vedle podpory vybraných forem podpora směřovala také na vytvoření jednotného informačního systému a doplňkově také na budování ubytovacích zařízení ve vazbě na specifické formy turismu (např. ubytovací zařízení nebo kempy pro vodáckou turistiku).

Podpora v oblasti podpory 2.3 byla zaměřena na široké spektrum marketingových aktivit od tvorby propagačních materiálů, přes organizaci konferencí a seminářů až po zajištění realizace pravidelných sportovních a kulturních akcí. Podpora byla výhradně orientována na marketing „přirozených“ turistických destinací a nikoliv izolovanou propagaci jednotlivých produktů nebo turistických lokalit.

Prioritní osa č. 3: Integrovaný rozvoj území

Oblasti podpory:
3.1 Rozvoj regionálních center
3.2 Rozvoj měst
3.3 Rozvoj venkova

Podpora rozvoje regionálních center (oblast podpory 3.1) byla územně velmi úzce zaměřena, a to na statutární města regionu, tj. Kladno a Mladá Boleslav. Z územního hlediska může být plán zaměřen jednak plošně (řešení systémových problémů týkajících se městské infrastruktury) nebo na vybrané městské části, přičemž byla přednostně podporována obnova a revitalizace upadajících městských částí, jež vykazovala vysoký podíl podvyužitých území nebo pro ně byla typická koncentrace sociálních problémů ve městě.

Rozvoj měst (oblast podpory 3.2) byl zaměřen na fyzickou revitalizaci částí měst a obnovu a modernizaci infrastruktury pro veřejné služby (vzdělávací infrastruktura, zdravotnická infrastruktura, sociální infrastruktura) a infrastruktury pro volnočasové aktivity. Oblast podpory byla územně zaměřena na obce s rozšířenou působností (P3).

Rozvoj venkova (oblast podpory 3.3) byl územně zaměřen na obce a města s počtem obyvatel vyšším než 500 (mimo obcí s rozšířenou působností – P3). Podpora směřovala na revitalizaci částí obcí a měst a na zvýšení dostupnosti a kvality veřejných služeb (viz. oblast podpory 3.2), což vedlo k celkovému zkvalitnění života obyvatel v těchto obcí.

Prioritní osa č. 4: Technická pomoc a absorpční kapacita

Oblasti podpory:
4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
4.2 Informovanost a publicita programu
4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů

V této prioritní ose byla poskytnuta podpora řídícímu orgánu  při implementaci všech ostatních prioritních os programu. Jedná se tedy o průřezovou prioritní osu. Byla posilována administrativní kapacita řídícího orgánu ve vazbě na všechny potřebné činnosti spojené s realizací programu. Důležitým prvkem byla také podpora publicity a zpracování analytických materiálů a podpora absorpční kapacity.