Uskutečněné evaluační projekty v roce 2012

Evaluační aktivity v roce 2012 jsou prováděny na základě "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2012". Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ"
Hlavním cílem této evaluace bylo k 31. 12. 2011 a k 30. 6. 2012 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla realizována interně v lednu resp. červenci 2012 a byla zaměřena do následujících oblastí:

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  

Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Každá evaluace byla ukončena závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Obě zprávy naleznete níže.

 

„Analýza absorpční kapacity projektů do ROP SČ zaměřených na pořízení ekologických vozidel pro silniční veřejnou hromadnou dopravu“

 

Hlavním cílem projektu bylo zjistit velikosti absorpční kapacity projektů v oblasti šetrných forem dopravy v regionu soudržnosti Střední Čechy, konkr. v oblasti ekologických vozidel pro silniční veřejnou hromadnou dopravu, vč. případných návrhů na její zvýšení. Evaluace byla provedena společnosti Primavera Consulting s. r. o. v období od května do června 2012.

Zpracování projektu bylo zaměřeno na prozkoumání absorpční kapacity – objemu investic potenciálních projektů zaměřených na pořízení vozového parku silniční veřejné hromadné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které by mohly být příjemci předloženy do ROP SČ do konce roku 2013. Provedené analýzy obsahovaly tyto aktivity:

Projekt byl ukončen závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže. Soubory ke staženíAnalýza pokroku realizace ROP SČ - k 31.12.2011 - Závěrečná zpráva    
Analýza pokroku realizace ROP SČ - k 30.6.2012 - Závěrečná zpráva    
Analýza absorpční kapacity vozidel VHD - Závěrečná zpráva