Uskutečněné evaluační projekty v roce 2011

Evaluační aktivity v roce 2011 jsou prováděny na základě "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2011". Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ"
Hlavním cílem této evaluace bylo k 31. 12. 2010 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla realizována interně v období od ledna do února 2011 a byla zaměřena do následujících oblastí:

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  

Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


 

„Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ“

 

Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit realizaci a splnění cílů Komunikačního plánu ROP SČ za období 2007 – 2010 a v důsledku toho vyhodnotit posun v míře povědomí široké veřejnosti o strukturálních fondech EU resp. ROP SČ v regionu soudržnosti Střední Čechy. Evaluace byla realizována za spolupráce nezávislé evaluátorské společnosti Akses, spol. s r. o. v období od února do května 2011.

Evaluace se skládala ze dvou samostatných analýz, a to z analýzy zaměřené na zjištění míry povědomí široké veřejnosti o fondech EU a z analýzy zaměřené na vyhodnocení naplňování cílů stanovených v komunikačním plánu ROP SČ. Provedené aktivity směřovaly do následujících oblastí:

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže. Poradenské služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 - 2020“.


Hlavním cílem tohoto projektu bylo navržení doporučení pro nastavení regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro budoucí programové období 2014-2020. Projekt byl zpracován externím způsobem, společností Deloitte Advisory s.r.o a jeho realizace probíhala od května do listopadu 2011.

Součástí projektu bylo i zpracování střednědobé evaluace realizace ROP SČ.

Cílem střednědobé evaluace bylo přezkoumat zejména míru účelnosti a účinnosti realizace programu, případně vybrané oblasti nebo tématu na základě ukazatelů (především výstupu a výsledku) získaných prostřednictvím informačního monitorovacího systému a posouzení kvality, relevance a úrovně naplnění těchto ukazatelů. Dále byla prostřednictvím střednědobé evaluace posouzena úspornost (hospodárnost) a provedena predikce udržitelnosti účinků realizace ROP SČ.

Zpracování střednědobé evaluace obsahovalo následující dílčí analýzy:


Celý projekt byl ukončen závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. V přiložených dokumentech níže je možné nalézt krátký výtah ze Střednědobé evaluace realizace ROP SČ a Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020. Komplexní závěrečná zpráva je k dispozici na Úřadu Regionální rady.

 

V souvislosti s touto problematikou je zde i publikována studie zpracovaná nezávislou expertkou týkající se možnosti rozšíření působnosti stávajících ROP v ČR pro programové období 2014-2020

na základě zkušeností z ostatních členských států EU.Soubory ke staženíAnalýza pokroku ROP SČ k 31.12. 2010 - Závěrečná zpráva    
Evaluace realizace Komunikačního plánu - Závěrečná zpráva    
Střednědobá evaluace ROP SČ - Výtah ze Závěrečné zprávy    
Možnosti rozšíření působnosti ROP 2014-2020    
Návrh priorit ROP SČ 2014-2020