Nejčastější chyby


Kategorie: 
Strana 1 z 2
Zobrazit položek na stránce
Stránky: 1 2 Další Poslední
Žadatel uvedl chybné datum ukončení projektu (vč. data pro předložení poslední Zjednodušené žádosti o platbu) – po stanoveném termínu ve výzvě (např. 30. 6. 2010).
Bedlivě si prostudujte specifické podmínky dané výzvy (konečné datum způsobilosti výdajů).


Nebyl dodržen finanční limit pro maximální/minimální dotaci z RR.
Prostudujte si pozorně podmínky výzvy. Podmínky jsou různé, zejména pokud jde o projekt zakládající veřejnou podporu.


Náklady na doplňkové typy zařízení ve vzdělávání (tělocvična, jídelna…) překročily 40% celkových způsobilých výdajů. V několika případech nebylo v rozpočtu rozepsáno tak, aby podíl nákladů na tyto budovy byl zřejmý, a žadatel byl vyzván k doplnění.
Pročtěte si pečlivě podmínky výzvy. Rozpočet se snažte vždy co nejpodrobněji specifikovat, vyhnete se tak dodatečnému doplňování. Nejasné nebo nedostatečně odůvodněné položky rozpočtu mohou být označeny jako nezpůsobilé.


Projekt se zaměřením na vzdělávání byl zaměřen převážně na nákup zařízení a vybavení.
Prostudujte podmínky výzvy, především uvedené podporované aktivity a svůj projektový záměr konzultujte s pracovníky oddělení Administrace projektů. Rozlišujte hlavní a doplňkové aktivity.


V Žádosti nebylo uvedeno žádné výběrové řízení.
Věnujte dostatečnou pozornost závěrečné kontrole žádosti. Zmiňujete-li se o výběrovém řízení v textu, musíte vyplnit i patřičnou záložku v IS BENEFIT7. V podstatě každý projekt výběrové řízení na dodavatele obsahuje, protože jeho části jsou realizovány formou zakázky. Podmínky zadávání zakázek pro ROP NUTS 2 Střední Čechy naleznete v příloze č. V Pokynů pro žadatele a příjemce.


Do projektu byly zahrnuty nezpůsobilé aktivity (např. ze dvou různých oblastí podpory).
Důkladně si prostudujte podmínky výzvy, především uvedené podporované aktivity a svůj projektový záměr konzultujte s pracovníky oddělení Administrace projektů.


Nebyla doložena povinná příloha „Doplňující informace k Žádosti“ (dále jen „DIŽ“) a v benefitové žádosti zaškrtnuto „nerelevantní“.
DIŽ je povinnou přílohou všech projektů. Nahrazuje v podstatě přílohu známou pod názvem Studie proveditelnosti či „Feasibility Study“ a pro hodnocení projektu je nesmírně důležitá. Bedlivě si v příloze č. III PPŽP prostudujte její strukturu a odpovídejte na otázky uvedené v jednotlivých podkapitolách. Vše, co chcete uvést nad rámec povinných příloh, můžete uvést v nepovinných přílohách.


Projekty s veřejnou podporou – chyběla odkládací podmínka pro koupi nemovitosti.
Seznamte se s pravidly projektů zakládajících veřejnou podporu (kapitola VIII PPŽP) a prostudujte si všechny náležitosti povinných příloh k Žádosti (příloha č. II PPŽP).


DIŽ nebyly vypracovány v odpovídající struktuře (v ojedinělých případech ji žadatelé pochopili jako nepovinnou přílohu).
Důkladně si v příloze č. III PPŽP prostudujte strukturu této povinné přílohy a odpovídejte na otázky uvedené v jednotlivých podkapitolách. Vše, co chcete uvést nad rámec povinných příloh, můžete uvést v nepovinných přílohách. Snažte se vyvarovat jednoslovných odpovědí.


V rámci DIŽ byla špatně vyplněná část věnovaná veřejné podpoře, v některých případech nebyla vyplněna vůbec.
Tuto část DIŽ musí zpracovat všichni žadatelé, bez ohledu na to, zda v Žádosti o poskytnutí dotace deklarovali, že projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. Pozornost by ji měli věnovat především ti žadatelé, kteří označí projekt za nezakládající veřejnou podporu. ŘO totiž musí ověřit správnost tohoto tvrzení. Nedodání této části DIŽ může vést k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace.


Nebyla dodána příloha „Doklad o splnění definice malého a středního podniku“
Pozorně si prostudujte seznam povinných příloh podávaných spolu se Žádostí o poskytnutí dotace. Formulář pro vyplnění je zveřejněn našich webových stránkách (v sekci Dokumenty k ROP/Pokyny pro přípravu Žádosti a příloh).


Žadatelé nedoložili vše, co měli doplnit.
Čtěte pečlivě výzvu k doplnění jednotlivých podkladů a vše si ještě před odevzdáním důkladně zkontrolujte. Žadatel je vyzván k doplnění podkladů pouze jedenkrát.


Žadatelé doložili něco jiného, než podle výzvy k doplnění měli.
Přečtěte si pozorně výzvu k doplnění jednotlivých podkladů. V případě nejasností se obraťte na pracovníky OAP. Žadatel je vyzván k doplnění podkladů pouze jedenkrát.


Nebylo dodáno územní rozhodnutí / územní souhlas v případě, že k době podání Žádosti nebylo vydáno stavební povolení, byla doložena pouze žádost o stavební povolení.
Pozorně si prostudujte seznam povinných příloh podávaných spolu se Žádostí o poskytnutí dotace, jejichž náležitosti jsou podrobně popsány v příloze č. II PPŽP.


Často se vyskytoval problém s dokládáním vlastnických vztahů – výpisy z katastru nemovitostí nezahrnovaly všechny objekty, v nichž bude projekt realizován, nebyly označeny, snímky z katastrální mapy nebyly barevně či jinak označeny, nájemní smlouvy nesplňovaly všechny náležitosti.
Prostudujte si seznam povinných příloh podávaných spolu se Žádostí o poskytnutí dotace, jejichž náležitosti jsou podrobně popsány v příloze č. II PPŽP. Pro následující výzvy bude v PPŽP uvedena přehledná tabulka sloužící k vaší kontrole, zda máte vlastnické vztahy náležitě doloženy.


Ve stavebním povolení uvedeny pozemky, ke kterým nebyly vyjasněny majetkové vztahy.
Věnujte dostatečnou pozornost seznamu povinných příloh podávaných spolu se Žádostí o poskytnutí dotace, jejichž náležitosti jsou podrobně popsány v příloze č. II PPŽP.


„Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí“ nebyl vydán KÚ, často bylo doloženo pouze vyjádření města.
Prostudujte si důkladně seznam povinných příloh podávaných spolu se Žádostí o poskytnutí dotace, jejichž náležitosti jsou podrobně popsány v příloze č. II PPŽP.


Formulář pro hodnocení finančního zdraví žadatele byl předložen bez konečného výsledku.
Formulář musí být předložen kompletní. V případě problémů při vyplňování formuláře kontaktujte pracovníky oddělení Administrace projektů uvedené v dané výzvě, kteří vám budou nápomocni.


Ve stavebním povolení byly uvedeny pozemky vztahující se k projektu, ke kterým nebyly vyjasněny majetkové vztahy.
Přečtěte si důkladně a pozorně seznam povinných příloh podávaných spolu se Žádostí o poskytnutí dotace, jejichž náležitosti jsou podrobně popsány v příloze č. II PPŽP. Při kompletaci žádosti se detailně přesvědčte, že máte veškeré dokumenty. K tomu vám může pomoci např. tabulka, která vám bude sloužit jako checklist.


Žadatel při výzvě k odstranění formálních nedostatků nebyl zastižen na kontaktním telefonu a e-mail si nepřečetl.
Ve fázi kontroly formálních náležitostí je v případě formálních nedostatků Žádosti či jejích příloh možné vyzvat žadatele k jejich, a to ve lhůtě dvou pracovních dnů. Výzva je zasílána statutárnímu orgánu a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti. Doporučujeme proto uvést jako hlavní kontaktní osobu pracovníka, který bude po dobu kontrol Žádosti k dispozici (tj. bude mít možnost ihned reagovat na výzvy pracovníků ŘO). Nelze činit výjimky, protože tím vlastně zdržujete ostatní žadatele (hodnocení jejich projektů).


Strana 1 z 2   Stránky: 1 2 Další Poslední