logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 26.01.2022 08:51:37  hodin


Právě jste na:  Domů > Nejčastější chyby (upravuje se)

Nejčastější chyby


Kategorie: 
Strana 2 z 2
Zobrazit položek na stránce
Stránky: První Předchozí 1 2
Kontrola formálních náležitostí
Kontrola formálních náležitostí neslouží žadateli pro prodloužení lhůty na doložení povinných příloh (také z tohoto důvodu je lhůta pro odstranění formálních nedostatků relativně krátká). Pokud pracovník OAP při kontrole dokumentů předložených na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků zjistí, že některá povinná příloha dle Pokynů pro žadatele a příjemce pro danou výzvu byla vyhotovena až po datu registrace projektu, považuje povinnou přílohu za nedodanou. Rozhodující je v tomto případě datum vystavení daného dokumentu.


Kontrola přijatelnosti
Ve fázi kontroly přijatelnosti je v případě nejasností při posuzování jednotlivých kritérií možné vyzvat žadatele k doplnění některých podkladů, které musí být dodány v uvedené lhůtě. Výzva je zasílána statutárnímu orgánu a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti. Doporučujeme proto uvést jako hlavní kontaktní osobu pracovníka, který bude po dobu kontrol Žádosti k dispozici (tj. bude mít možnost ihned reagovat na výzvy pracovníků ŘO).


Částky v rozpočtu nejsou specifikovány (co do obsahu a rozsahu), často uvedeny jen jako souhrnná částka (především výdaje na vybavení či poradenství).
Takovéto rozpočty jsou netransparentní a ŘO může tyto částky v případě, že nebudou blíže specifikovány a opodstatněny, označit za nepřiměřené či nezpůsobilé a rozpočet projektu pokrátit. Je tedy ve vlastním zájmy žadatele dodat rozpočet už v Žádosti co nejpodrobnější.


Výkaz výměr a rozpočet v Žádosti nejsou ve vzájemném souladu, často byly objeveny velké rozpory.
Závažný nesoulad mezi informacemi obsaženými v Žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách může vést k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace, proto je nutné dbát na vzájemnou provázanost, a to platí obecně o Žádosti a všech povinných přílohách.


Z projektu nevyplýval jasně výpočet pro procentuální poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu.
V případě, že např. celá část objektu neslouží výlučně účelům projektu, je nutné poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů stanovit na základě poměru podlahových ploch způsobilých a nezpůsobilých aktivit projektu. V případě využití jiné metodiky, je potřeba způsob výpočtu jasně popsat. Z rozpočtu projektu musí jasně vyplývat, jak žadatel k rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje došel.


V rámci DIŽ , podkapitoly „Další informace o projektu“ (týká se projektů cestovního ruchu) byly uvedeny nedostatečné informace nebo chyběly úplně. Žadatel pak v hodnocení ztrácí body.
Pozorně si v příloze č. III PPŽP prostudujte strukturu této povinné přílohy a odpovídejte na otázky uvedené v jednotlivých podkapitolách.


V partnerských smlouvách nebyla dobře/byla nedostatečně vymezena role partnera a míra jeho přínosu, v některých případech nebyla uvedena doba trvání partnerské smlouvy.
Pro hodnocení projektu jsou tyto informace velmi důležité (viz příloha č. IV PPŽP). ŘO vypracoval rovněž osnovu (strukturu) partnerské smlouvy, která je umístěna na www.ropstrednicechy.cz. Doba trvání partnerské smlouvy závisí na tom, do jaké fáze projektu (přípravné, realizační, provozní), je partner zapojen.


V Žádostech byly často nevhodně zvoleny indikátory, příp. jejich hodnota.
V případě jakýchkoli nejasností či problémů se obracejte na pracovníky oddělení Administrace projektů uvedené v dané výzvě, kteří vám ochotně poradí. V současné době navíc vzniká podrobná metodika k vysvětlení jednotlivých indikátorů, která bude k dispozici podzimním výzvám.


Žadatel špatně zvolil „Typ žadatele“, nebo „Typ podniku“.
Protože tyto informace mají vliv na rozpad financování, je třeba tyto údaje důkladně vyplnit a kontrolovat. Pro určení typu podniku viz PPŽP (Definice pojmů) a dále Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků či publikace Nová definice malých a středních podniků, která je zveřejněna na našich webových stránkách v sekci Dokumenty k ROP/Metodiky.


V Žádosti byly špatně vyplněny „veřejné“ nebo „soukromé“ prostředky.
Rozpad financování pro jednotlivé typy žadatelů, včetně uvedení veřejných a soukromých prostředků je uveden v procentním vyjádření v textu výzvy.


V Žádosti byly špatně vyplněny rozpady financování.
Rozpad financování pro jednotlivé typy žadatelů je uveden v procentním vyjádření v textu výzvy.


V Žádosti bylo špatně vyplněno místo realizace či vypsané jednotlivé obce ve velkém množství.
Místo realizace není sídlo žadatele (i když může být), je nutné mít na paměti územní zaměření oblasti podpory uvedené ve výzvě a kritérium přijatelnosti, kdy projekt musí mít úplný či převažující vliv na region soudržnosti Střední Čechy. V případě většího počtu obcí, v nichž je projekt realizován, je možno vybrat v Žádosti nadřazenou úroveň (např. obce s pověřeným obecním úřadem) a v příloze pak vypsat podrobně jednotlivá místa realizace.


Strana 2 z 2   Stránky: První Předchozí 1 2


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png